ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยการรับรองของสำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2  (ไม่มีค่าใช้จ่าย)010203

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.