ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

1) ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทุกท่าน เข้าระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2562 [ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562]  https://jobsurvey.ku.ac.th/

2) กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรของคณะบริหารธุรกิจ ตรวจสอบที่ http://bit.ly/2kwdMPo (ขอแก้ไข Link)

3) บทเพลงที่ใช้ในการขับร้องในห้องพิธี ขอให้บัณฑิตโหลดฟังและฝึกซ้อมเองที่ได้ http://bit.ly/2kcJr87 (ขอแก้ไข Link)

4) กรณีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตที่มีเหตุจำเป็นต้องขอลาฝึกซ้อม สามารถโหลดเอกสารที่ได้ http://bit.ly/2kdogTr (ขอแก้ไข Link)

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.