คณะบริหารธุรกิจ มก. มอบทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 7 ล้านบาท สำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

***ลงทะเบียนเพื่อขอรับการพิจารณารับทุนได้ที่***

https://forms.gle/jnP2nzCFkAfa3A6d9

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563
คุณสมบัติของนิสิตที่ขอรับทุนช่วยเหลือฯ
1.เป็นนิสิตคณะบริหารธุรกิจในระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ไม่จำกัดสาขา
2.เป็นนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นผู้มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันของนิสิต
3.เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม เอาใจใส่ในการศึกษา และไม่เคยปรากฏพฤติกรรมมั่วสุม อบายมุข หรือไม่เคยอยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัยนิสิต หรือไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างลงโทษทางวินัยนิสิต โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
4.ได้รับผลกระทบในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.