ชนะเลิศ Thailand Accounting Case Competition 2018

5

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธีระทัศน์ ศิรฐิตินันท์  นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการจัดการ

 

1

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

“ Thailand Accounting Case Competition 2018 ”

หน่วยงานที่จัดการแข่ง : สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

Case : กรณีศึกษาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

สมาชิกในทีม

นาย จาตุรงค์ สีดา                          ภาควิชาบัญชี

นางสาว อรัชพร สาทสุทธิ                 ภาควิชาบัญชี

นางสาว ศศิกุล จองสุ                        ภาควิชาบัญชี

นางสาว นพรัตน์ สว่างเกียรติกุล          ภาควิชาบัญชี

นาย ธีระทัศน์ ศิรฐิตินันท์                   ภาควิชาการจัดการ

รายละเอียด

วันที่ 1 กันยายน 2561 สภาวิชาชีพบัญชี จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีทีมที่ส่งกรณีศึกษาจำนวนทั้งหมด 84 ทีมและผ่านรอบคัดเลือกเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 15 ทีม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับการแข่งขันกรณีศึกษาในครั้งนี้
ผลการแข่งขันมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dreamteam จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Adroit Consulting จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม อารีโนมามาโน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ทีม The Power of the Harmony จากมหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ทีม Five5 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ชนะการแข่งขันทั้ง 15 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 5 ทีม จะได้รับเหรียญรางวัลพร้อมโล่รางวัลจากนายกสภาวิชาชีพบัญชี และเงินรางวัล ทั้งนี้สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ทุกท่าน และขอขอบคุณน้อง ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการแข่งขันในครั้งต่อไปจะได้รับการสนับสนุนอันดีเช่นนี้

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.