นิสิตภาควิชาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “BADS Business Game Competition”

ภาควิชาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ นางสาวกวิสรา ทองมูล และนางสาวณัฐภรณ์ มโนสัมฤทธิ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ สมาชิกจากทีม GIF ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นทุนการศึกษาจาก Skooldio ในการแข่งขัน “BADS Business Game Competition”

ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นในงาน The 4th BADS Conference – data analytics: from hype to reality ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.