ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ KU80 / BUS56

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ทุกคนนะคะ
🎊KU 80 🎊 นิสิตเข้า google classroom ไม่ได้ โปรดติดต่อที่ fbustds@ku.ac.th หรือโทร. 02-9428777 ต่อ 1323 ค่ะ

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.