พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2559

** ประกาศ **
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำคณะบริหารธุรกิจ
ประจำปี พ.ศ. 2559
ตามรายละเอียดดังแนบ หากบัณฑิตและมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้าฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ได้จะต้องทำคำร้อง โดยการ โหลดแบบฟอร์มใบคำร้องงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://bit.ly/2caOSfP พร้อมแนบเอกสารประกอบการขออนุญาต
ทั้งนี้ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรองประธานฝ่ายฝึกซ้อมประจำคณะบริหารธุรกิจ ในการอนุญาตผ่อนผันการฝึกซ้อมได้หรือไม่เท่านั้น

***** ….อย่าลืม … *****
การขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร (ขึ้นทะเบียนบัณฑิต) ประจำปี พ.ศ. 2559
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม 2559
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ที่.

https://regis.ku.ac.th/…/NominateAllViewDetailPresent01.php…

ขั้นตอนที่ 2 ขึ้นทะเบียนรับปริญญาที่เว็บไซต์ https://jobsurvey.ku.ac.thตั้งแต่ 22 กันยายน – 21 ตุลาคม 2559
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบยืนยันการขึ้นทะเบียนเก็บไว้ 1 ชุด ส่งให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมเพื่อยืนยันการขึ้นทะเบียนฯ กรุณานำมายืนยันในวันซ้อมย่อยมหาวิทยาลัย (15 ต.ค. 59)14203239_1075494215872664_2568015923762122583_n 14212120_1075494219205997_82612856803362482_n

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.