ศูนย์ทดสอบทางภาษา มก. เปิดสอบ KU-EPT ครั้งที่ 4/58

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 4/2558

ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นิสิต ป.โท        เปิดรับสมัครวันที่      16-18 พฤศจิกายน 2558

นิสิต ป.เอก       เปิดรับสมัครวันที่      19-20 พฤศจิกายน 2558

บุคคลทั่วไป      เปิดรับสมัครวันที่      23-24 พฤศจิกายน 2558

การสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียน

1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน

1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลล์ของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยัน
การลงทะเบียน

2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ http://www.ku-ept.human.ku.ac.th

2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้ คลิกสมัครสอบ

2.2 ในแบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกอีเมลล์ คลิกดำเนินการ

2.3 ระบบจะแสดงใบชำระเงิน คลิกรูป Printer อยู่บริเวณบนขวา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน

2.4 นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร
(กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน)

ศูนย์ทดสอบทางภาษาใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.