ขอแสดงความยินดี นางสาวธนาพร วงศ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดี นางสาวธนาพร วงศ์ประเสริฐ นิสิตรหัส5711301659 และเพื่อนๆภาควิชาการจัดการ
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวด Product design
โครงการประกวด Product design เพื่อใช้สำหรับเครื่อง Vending machine
สำหรับโครงการปันปัน ภายใต้โครงการประกวดมีหลายหัวข้อการประกวด ได้แก่
1.การวางแผนการตลาดและแผนสื่อสารการตลาด
2.การทำ viral marketing เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
3.การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่อง Vending machine
4.การออกแบบเครื่อง Vending machine สำหรบโครงการปันปัน

ช่วงเวลาส่งผลงานเข้าประกวด มีนาคม พ.ศ. 2560 – เมษายน พ.ศ. 2560
รางวัลที่ได้ : รางวัลชนะเลิศการประกวด Product design
image (1)

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.