ความหมายของรหัสวิชา

ความหมายเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้

เลขลำดับที่ 1-2 (01) หมายถึง วิทยาเขตบางเขน

เลขลำดับที่ 3-5 (132) หมายถึง สาขาวิชาการจัดการ

เลขลำดับที่ 6  หมายถึง ระดับชั้นปี

เลขลำดับที่ 7  มีความหมายดังต่อไปนี้

0 หมายถึง กลุ่มวิชาบริการ / วิชานอกหลักสูตร

1 หมายถึง กลุ่มวิชาธุรกิจการจัดการทั่วไป

2 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการเชิงปริมาณ

4 หมายถึง กลุ่มวชาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

5 หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัย สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา

เลขลำดับที่ 8 หมายถึง ลำดับวิชาในแต่ละกลุ่ม

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.