ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล
 • ข้อมูลติดต่อ

  ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  10900 

  email: mgt@ku.ac.th

  โทรศัพท์  0-2942-8777
  ต่อ 1323 (งานธุรการ)
  ต่อ 1302 (งานพัสดุ)แฟ็กซ์: 0-2942-8521

  Facebook : https://www.facebook.com/MGTBUS.KU.AC.TH

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.