ประวัติ

ประวัติความเป็นมา :

            การจัดการศึกษาทางบริหารธุรกิจ  เริ่มขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อ ปี 2486  โดยมีการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในคณะสหกรณ์

ปี  พ.ศ.  2496  ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2499  ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น คณะเศรษฐศาสตรและสหกรณ์  โดยเปิดสอนหลักสูตร  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.)  ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 ปี  โดยแยกการเรียนการสอนเป็น 2 สาขา  คือ

  1. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสหกรณ์
  2. สาขาเศรษฐศาสตร์บัญชีและธุรกิจ

ปี พ.ศ.  2508  มีการปรับปรุงหลักสูตร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์บัณฑิต (ศส.บ.) ลดระยะเวลาการศึกษา จากหลักสูตร 5 ปีเป็น 4 ปี

ปี พ.ศ.  2509  ได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  พร้อมทั้งจัดตั้งภาควิชาบริหารธุรกิจขึ้น  เพื่อรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 – 2510 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) ต่อมาได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) และในปีการศึกษา 2516 – 2517 ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา วท.บ. (บริหารธุรกิจ)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ได้แยกคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เป็น 2 คณะ คือ “คณะเศรษฐศาสตร์”  และ “คณะบริหารธุรกิจ” ตามประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 20  ซึ่งภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกเป็น 3 ภาควิชาคือ ภาควิชาการเงิน ภาควิชาการจัดการ และภาควิชาการจัดการการผลิต

ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจ จึงประกอบด้ว

  1. สำนักงานเลขานุการ
  2. ภาควิชาการเงิน
  3. ภาควิชาการจัดการ
  4. ภาควิชาการจัดการการผลิต
  5. ภาควิชาการตลาด
  6. ภาควิชาบัญชี

ปีการศึกษา 2541 – 2542 คณะบริหารธุรกิจ ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการ) โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และยุบรวมรายวิชา  พร้อมทั้งเพิ่มรายวิชาใหม่ๆ ลดจำนวนหน่วยกิต จากจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิตเป็น จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต  เพื่อให้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีความทันสมัยยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการจัดการได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการ  โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ปรัชญา ปณิธาน :

             ภาควิชาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการบริหารการจัดการ เสริมสร้างให้เป็นคนที่มีความเจริญทางสติปัญญา มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก สามารถดำรงชีวิตอยู่นสังคมได้อย่างมีความสุข สร้างความเจริญให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision) :

             ภาควิชาการจัดการมีความเป็นเลิศทางด้านบริหารการจัดการที่ทัน สมัย เป็นแกนนำในการระดมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

             1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตระดับปริญญาโททางสาขาวิชาการจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ด้านบริหารการจัดการธุรกิจ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาค้นคว้า วิจัย ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้นิสิต และประชาชนทั่วไป มีความรู้ทางด้านบริหารจัดการ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง กับหน่วยงานและกับประเทศชาติ

พันธกิจ (Mission):

             ภาควิชาการจัดการ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.