เกณฑ์การประเมินผล

ระเบียบการศึกษา

1.ระเบียบการเรียน  การสอบ
1.1 ระเบียบการเรียน

1.1.1 นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
1.1.2 นิสิตจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิเข้าสอบไล่วิชานั้น ๆ  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชานั้น ๆ

1.2 ประเภทการลงทะเบียนเรียน
1.2.1  การลงทะเบียนเรียนประเภท  Credit  (C) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร  จะมีการรายงานผลการเรียนตามข้อ 13.2.1  และนำผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.2.2  การลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  (A)  เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้  จะรายงานผลการเรียนเป็น  S หรือ U  โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร  และไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้รับผลการเรียนเป็น  U  การวัดผลผู้ลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา

1.3 ระเบียบการสอบ
1.3.1   การสอบแบ่งเป็น  3  ประเภทคือ  การสอบย่อย  การสอบกลางภาค  และการสอบไล่
1.3.2   การกำหนดจำนวนครั้ง  วิธีการสอบ  ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
1.3.3   ระเบียบการสอบ  ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
1.3.4   นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป็น   จะต้องยื่นขอสอบชดใช้ต่ออาจารย์ประจำวิชาภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันสอบวิชานั้น  และให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
1.3.5   นิสิตที่ทุจริตในการสอบ  ให้ถือว่าสอบตก  (ได้ F)  ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัยนิสิต  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจำวิชามีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้นิสิตถอนการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้
2. ผลการเรียน
2.1  ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียนและหรือการปฏิบัติงาน  และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชา  แล้วประเมินเป็นระดับคะแนน  การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนน  และแต้มระดับคะแนน
2.2  ระดับคะแนน  เทียบเป็นแต้มระดับคะแนน  ดังนี้
2.2.1 ระดับคะแนนที่มีแต้มระดับคะแนน
ระดับคะแนน  A   แต้มระดับคะแนน  4.0
ระดับคะแนน  B+ แต้มระดับคะแนน  3.5
ระดับคะแนน  B    แต้มระดับคะแนน  3.0
ระดับคะแนน  C+ แต้มระดับคะแนน  2.5
ระดับคะแนน  C   แต้มระดับคะแนน   2.0
ระดับคะแนน  D+ แต้มระดับคะแนน  1.5
ระดับคะแนน  D   แต้มระดับคะแนน  1.0
ระดับคะแนน  F    แต้มระดับคะแนน    0
2.2.2    ระดับคะแนนที่ไม่มีแต้มระดับคะแนน
I  ยังไม่สมบูรณ์   (incomplete)
S  พอใจ          (satisfactory)
U  ยังไม่พอใจ    (unsatisfactory)
N  ยังไม่ทราบระดับคะแนน  (grade  not  reported)
P  ผ่าน (passed)
NP  ไม่ผ่าน (not  passed)
ระดับคะแนน  S  และ U  ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนประเภท  Audit

ระดับคะแนน  N  หน่วยงานทะเบียนนิสิตเป็นผู้ใช้และให้ใช้ระดับคะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเรียน

ระดับคะแนน  P  ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม  และการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

ระดับคะแนน  I  ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์  แต่มีผลการเรียนอย่างอื่น ๆ  ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน

2.3   ระดับคะแนนต่าง ๆ  มีความหมายดังนี้

A        =      ดีเยี่ยม     (excellent)
B+      =     ดีมาก        (very  good)
B        =     ดี              (good)
C+      =     ค่อนข้างดี  (above  average)
C        =     พอใช้       (average)
D+      =     อ่อน         (below  average)
D        =     อ่อนมาก    (poor)
F         =     ตก           (fail)
2.4   การแก้ไขระดับคะแนน  I  จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป  หากไม่ปฏิบัติตามนี้  ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นสอบตก (ได้ F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ  การผ่อนผันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาและโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
2.5   การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.5.1 การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต  ให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน  ทั้งรายวิชาที่สอบได้และรายวิชาที่สอบตก
2.5.2  การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก  ย้ายหลักสูตร  ย้ายคณะ  ให้คิดแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม  ส่วนรายวิชาที่ไม่ ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า  ไม่ว่านิสิตจะเรียนได้แต้มระดับคะแนนอย่างไรจะไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
2.5.3  การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต  ที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อให้คิดเฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
2.5.4  การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ในข้อ  25.4.10  และ 25.4.11  นั้น  ให้คิดปีละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุดการศึกษา  ภาคต้นและภาคปลาย  ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน     ให้นำไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไป  เว้นแต่กรณี     ผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน
2.6  ภาควิชาและคณะ  จะระงับการประกาศหรือการคัดผลการเรียนให้แก่นิสิต  หากนิสิตค้างชำระหนี้สินในภาควิชาและในคณะนั้น ๆ
2.7  มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต  หากนิสิตค้างชำระหนี้สินภายใน  หรือภายนอกมหาวิทยาลัย     ที่มหาวิทยาลัยรับทราบ  ถึงแม้จะได้มีการประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.