โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงปี พ.ศ. 2560

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข   6  หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ   3  หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร   13  หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   5  หน่วยกิต
 • กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   3  หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า   97 หน่วยกิต
 • วิชาแกน   39  หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะบังคับ   25  หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า   33  หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงปี พ.ศ. 2555

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   6  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   3  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษา   18  หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา   2  หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต
 • วิชาแกน    39  หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะบังคับ    31  หน่วยกิต
 • วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า   24  หน่วยกิต
 1.  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.