ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ได้รับรางวัล ”คนดี ศรีพังงา” ประจำปี 2562 ประเภทบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.พิพัฒน์  นนทนาธรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัล ”คนดี ศรีพังงา” ประจำปี 2562 ประเภทบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ด้านบริการวิชาการ (ประเภทชิ้นงานมากที่สุด)​–

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.