ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.วรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2561 คำสั่ง ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 🎊🎊

Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.