นิสิต

คณะบริหารธุรกิจ มก. มอบทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 7 ล้านบาท สำหรับนิสิตคณะบริหารธุรกิจทุกชั้นปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  ***ลงทะเบียนเพื่อขอรับ...   Read More

ช่องทางการติดต่อภาควิชาการจัดการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

รายวิชาที่จัดสอบ Online ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาไทย)

นิสิตภาควิชาการจัดการได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขัน “BADS Business Game Competition”

ภาควิชาการจัดการขอแสดงคว...   Read More

การแข่งขัน​ Hult​ Prize​ at Kasetsart​ University 2019 (การแข่งขันแผนธุรกิจเพื่อสังคม​ในระดับนานาชาติ)

ภาควิชาการจัดการ​ คณะบริ...   Read More

เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน 2019 World Culture Festival งานแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ 2019

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นาน...   Read More

โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภาพวิชาชีพขั้นสูงกับ 26 สาขาวิชาชีพ

โอกาสเพิ่มทักษะและศักยภา...   Read More

ขอความร่วมมือบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 7 ตุลาคม 2562

1) ขอความร่วมมือบัณฑิตแล...   Read More

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)

โครงการประเมินสมรรถนะควา...   Read More

การแข่งขัน MERPC ( monsoonSIM ERP Competition) 2019 

การแข่งขัน MERPC ( monso...   Read More

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.