New Enterprise Management

รหัสวิชา
01132414
ชื่อวิชาภาษาไทย
การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
New Enterprise Management

รหัสวิชา  01132414
ชื่อวิชาภาษาไทย  การจัดการวิสาหกิจแรกตั้ง
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ  New Enterprise Management
หน่วยกิต  3 (3-0-6)
ชื่ออาจารย์ผู้สอน  –
เงื่อนไข  –
คำอธิบายรายวิชา  การจัดตั้ง วิธีการ และปัญหาของวิสาหกิจแรกตั้ง ที่ผู้เริ่มกิจการต้องประสบปัญหา การจัดหาเงินทุน การดาเนินงานเพื่อขอรับการส่งเสริม การวางแผน การขยายงานและการวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อหาความเหมาะสมของโครงการต่างๆ

Functional and organizational structure, management of new enterprise. Problems in operation of new enterprise. Funding, promotion procedure, planning, expansion and project study.

เอกสารดาวน์โหลด:

© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.