บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ให้กับนิสิตภาควิชาการจัดการ

รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์ และนิสิตในรายวิชา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ AP OPEN HOUSE 2020 กับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.