วิชาการสื่อสารองค์การ นำนิสิตศึกษาดูงาน ธ.กสิกรไทย สาขาสำนักงานใหญ่

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
นำโดย ดร.ปานิสรา ทิตาทร อาจารย์ผู้สอนวิชา “การสื่อสารองค์การ” และ รศ.ดร.ยุรพร ศุทธรัตน์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3-4 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่

 

 © 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.