วิชา ความเป็นผู้ประกอบการ นำนิสิตดูงาน บ.อีเบย์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา ความเป็นผู้ประกอบการ ได้นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อีเบย์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับการต้อนรับจากบริษัท รวมถึงได้รับความรู้ ทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ เป็นอย่างดียิ่ง© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.