โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตชั้นปีที่ 1- 4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตชั้นปีที่ 1-4 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพนิสิต  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละชั้นปีให้คำแนะนำทางการศึกษา รวมถึงด้านอื่นๆ อันจะส่งผลกระทบไปถึงการพัฒนาความสามารถทางการศึกษาที่ดีขึ้นของนิสิตอีกด้วย© 2015 Faculty of Business Administration, Management. All rights reserved. Designed by bakeaweb.